Evropske integracije

Značaj sektora

Evropske integracije podrazumijevaju obaveze koje proizilaze iz procesa stabilizacije i pridruživanja, te njihovo integrisanje u sveobuhvatnu strategiju budućeg razvoja Bosne i Hecegovine.

 Ovim procesom se teži transformaciji zemlje u stabilno demokratsko društvo sa funkcionalnom tržišnom privredom. Na ovaj način se razvoj zemlje određuje kao cilj, a približavanje i konačno pristupanje zemlje EU kao sredstvo za ostvarenje tog cilja.

Cjeloviti proces integracije u EU podrazumijeva ispunjavanje strogih ekonomskih i političkih uslova, a prije svega, realizaciju reformi, ostvarenje zadovoljavajuće privredne stabilnosti i rasta, stabilizaciju demokratskog sistema, jačanje tržišnih institucija i uspostavljanje pravne države, posebno administracije i pravosuđa.

Bosna i Hercegovina

Državna strategija BiH za pristupanje Evropskoj uniji je predstavlja sistematizovanu, stručnu podlogu koja će koristiti vlastima u Bosni i Hercegovini, ministarstvima, kao i drugim učesnicima u realizaciji aktivnosti, u složenom i sveobuhvatnom procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Ovaj proces podrazumijeva izrade kompleksnih strategija, te strateško planiranje komunikacija, integrisanog upravljanja granicom, smanjenje siromaštva, kao i akcione planove za jačanje institucionalne sposobnosti za preuzimanje obaveza u procesu Evropskih integracija.

Cijeli proces Evropskih integracija, rezultiraće i usklađivanjem zakonodavstva u BiH sa onim u EU, te integrisanje acquis-a u domaće zakonodavstvo.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

EXIT Centar je kroz svoju saradnju sa partnerima iz zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te samih članica EU stekao iskustvo i saznanja o procesu evropskih integracija, te mjerama i koracima koje potrebno poduzeti u različitim fazama tog procesa.

Od naših partnera smo učili o njihovim iskustvima, te greškama koje su se javljale na početku samog procesa i kako ih izbjeći. Ovaj pristup transfera zanja koristimo u saradnji sa našim klijentima, budući da smo kroz naš rad spoznali koristi koje ovakav metod ima na ubrzavanje samog procesa učenja i bolje iskorištavanje raspoloživih resursa.